KFFB
Kristlik Fryske Folks Bibleteeknûmers 300-400
                                                                                                                                                                            thús


 
 
 
 
 


Thússide fan de KFFB   klik


Tinkboek KFFB nr. 317 De Tille, Ljouwert 1984
Tinkskrift KFFF 75 jier nr. 459 Banda, It Hearrenfean 1989
   

Yn it Tinkboek Slomjende krêften steane de nûmers 1-317
(= Slomjende krêften) fan de Boekelist KFFB (side 51-63)nei KFFB nrs 000-100

KFFB nû. 300                                  
                           
                         


               


    
  Bliid boadskip - 3e printinge
       Ferhalen út de bibel neiferteld foar lytse bern

        Fan J.W. Zantema

       Omslachtekening fan T.Bottema

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 300

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân, fan it Frysk Utjeftefûns
        en fan Anjerfûns Fryslân.

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1983

       Ynbûn, 22,5x15, 608 siden, ISBN 90 6066 411 6

  


KFFB nû. 301Untwyk

Fan Albert Dijkstra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 301

Utjown mei stipe fan it gemeentebistjoer fan barradiel út de middels fan it Brandt Siebesma-fûns

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1983

Paperback, 20x13, 207 siden, isbn-nûmer 90 6066 424 8  KFFB nû. 302Gitten yn goud

Fan W.Bakker-Veninga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 302

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1983

Ynbûn, 20x13, 207 siden, isbn-nûmer 90 6066 425 6  KFFB nû. 303Frânsk op syn Frysk

Fan Magda van Ommen

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 303

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjeftefûns

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1983

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6066 427 2  KFFB nû. 304


Gjin flat foar Jelke

Fan F. Annema-Noordenbos

Tekeningen fan W.Swart

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 304

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1983

Ynbûn, 20x13, 85 siden, isbn-nûmer 90 6066 435 3  KFFB nû. 305Pytsje rêdt it op

Fan Jante Geartsma
mslachtekening A.J.Roosenstein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 305

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1983

Ynbûn, 20x13, 111 siden, isbn-nûmer 90 6066 437 x  KFFB nû. 306

TORDA de sigeunerhoun - tredde printinge

Troch J. v.d. Ploeg

Mei printen fan Joh. Mulders

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 306

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1983

1e printinge 1930
Brandenburgh & Co. Snits
, ynnaaid mei stofomslach, 121 siden
2e printinge 1948
Brandenburgh & Co. Snits
, ynbûn, 119 siden


   
  KFFB nû. 307                               
                                           


 

       In lyk by peal alve
       
        Fan Th. Kuiper
       
       Omslachtekening : A. Roosenstein

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 307

       A.J.Osinga B.V. - Boalsert

       Ynbûn, 20x13, 207 siden, ISBN 90 6066 436 1

  


KFFB nû. 308
Fuotprinten

Fan Harmen Haringa

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 308

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1983

Paperback, 20x13, 56 siden, isbn-nûmer 90 6553 020 7  KFFB nû. 309
Bindert fan de Blomkeboer

Fan H. Y de Vries

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 309

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1984

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 023 1  KFFB nû. 310
Prikguod

Fan E.S. de JongKristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 310

De Tille, Ljouwert, 1984

Ynbûn, 20x13, 96 siden, isbn-nûmer 90 6553 025 8  


     KFFB nû. 311                                  
                                             
                         


 


    
  Heidens út it fean
   
        Fan H.Hoogeveen

       Untwerp omslach Johan Meijer

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 311

        De Tille - Ljouwert
       Printe by Friesch Dagblad

       Ynbûn, 20x13, 207 siden, ISBN 90 6553 027 4

  


KFFB nû. 312
Hylkje

Fan H.Heeringa-Seepma

Untwerp omslach Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 312

De Tille, Ljouwert, 1984
Printe by Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 203 siden, isbn-nûmer 90 6553 036 3  KFFB nû. 313


It slot yn 'e sleat

Fan Froukje Annema

Omslach en tekeningen fan W.Swart

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 313

Utjown mei stipe fan de Rabobanken yn Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1984
Printe by Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 87 siden, isbn-nûmer 90 6553 034 7
KFFB nû. 314

It daget yn 'e dize

Fan J.Th.Hoogstins

Untwerp omslach Jan Spies

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 314

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1984
Printe by Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 155 siden, isbn-nûmer 90 6553 032 0


KFFB nû. 315

Fjouwer op it spoar

Fan Tsjalling fan Wolsum

Untwerp omslach Johan Meijer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 315

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1984
Printe by Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 204 siden, isbn-nûmer 90 6553 035 5KFFB nû. 316
Snypsnaren

Fan Froukje Annema

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 316

De Tille, Ljouwert, 1984
Printe by Friesch Dagblad

Paperback, 20x12  , 55 siden, isbn-nûmer 90 6553 033 9  KFFB nû. 317


Slomjende krêften - Tinkboek 50 jier KFFB

Untwerp omslach fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 317

Utjown mei stipe fan it  provinsjaal bistjoer fan Fryslân en it privinsjaal Anjerfûns

De Tille, Ljouwert, 1984
Printe by Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 203 siden, isbn-nûmer 90 6553 038 X

  


KFFB nû. 318Blide stimmen
In bondel sneinsskoalle-lieten ek te brûken yn hûs, skoalle en feriening.

Gearbrocht fan:
Jan Dotinga
J. van der Goot
J.Knol
J.L.van der Meer
Pytsje Pebesma
Bernard Smilde

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 318

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1985 - 2e printinge

Ynnaeid, 18x11, 87 siden, isbn-nûmer 90 6553 039 8  KFFB nû. 319

Gjin moarn dy 't de jûn ken

Fan Peggy Klinkhamer

Oersetting fan it Fryske part út it Stellingwerfsk mei stipe fan E.S. de Jong

Omslachtekening fan A.G.H.Kruse

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 319

De Tille, Ljouwert, 1985
Printe by Friesch Dagblad Offset

Ynbûn, 20x13, 206 siden, isbn-nûmer 90 6553 041 X
KFFB nû. 320Tea

Fan H.Y. de Vries

Omslach Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 320

De Tille, Ljouwert, 1985
Printe by Friesch Dagblad Offset

Ynbûn, 20x13, 203 siden, isbn-nûmer 90 6553 054 2


KFFB nû. 321


Snypsnaren 2e printinge


KFFB nû. 322Foar dei en foar dage


Fan Swaantsje Duursma

Omslachtekening: Jinse de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 322

Utjûn mei stipe fan de profinsje Fryslân

Printe by Friesch Dagblad 1985

1e printinge, paperback,, 20x12, 48 siden, isbn-nûmer 90 6553 046 0


KFFB nû. 323

Der is mear ûnder de sinne

Fan W.Bakker-Veninga

Untwerp omslach Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 323

De Tille, Ljouwert, 1985
Printe by Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 207 siden, isbn-nûmer 90 6553 047 9


KFFB nû. 324

Fryske Tsjerk yn Frânske tsjinst

Fan Tsjalling fan Wolsum

Untwerp omslach Sybe Houtsma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 324

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1985
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 197 siden, isbn-nûmer 90 6553 050 9


KFFB nû. 325

Sije Sneuper en Sible Speurhûn


Fan Jante Geartsma

Untwerp omslach Henk Beeuwkens

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 325

Utjown mei stipe fan de Rabobanken yn Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1985
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20,5x13, 108 siden, isbn-nûmer 90 6553 049 5

KFFB nû. 326

De leafde kin net swije

Fan Th.Kuiper

Omslach Henk Beeuwkens

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 326

De Tille, Ljouwert, 1986
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 051 7


KFFB nû. 327
In nije dei teart iepen

Fan Theodora Zijlstra

Untwerp omslach: Thera Bronkhorst-EgginkHenk Beeuwkens

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 327

Utjûn mei stipe fan de Friesland Bank
De Tille, Ljouwert
Printe by Van der Eems, Easterein 1086

Ynnaied, bûn, 20x12, 63 siden, isbn-nûmer 90 6553 054-1Op de thússide Album van Koudum is fan alles oer Theodora Zijlstra en har boek te finen.


KFFB nû. 328

Jimme en ik

Fan Pyt Damsma

Untwerp omslach: Thera Bronkhorst-Eggink

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 328

De Tille, Ljouwert, 1986
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 056 8

   


KFFB nû. 329


Heit, lit my net gûle

Fan A.A. van der Werf

Untwerp omslach: Henk Beeuwkes, De Gaastmar

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 329

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1986
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 055 X


KFFB nû. 330


Flinter fan hope

Fan Baukje Tsjerkje de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 330

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1986
Printe by Friesch Dagblad

Paperback, 20x12, 40 siden, isbn-nûmer 90 6553 057 6


   KFFB nû. 331
Yn 'e fierte

Fan Jurjen van der Meer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 331

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1986
Printe by Friesch Dagblad

Paperback, 20x12, 48 siden, isbn-nûmer 90 6553 060 6

     KFFB nû. 332                                   

                      
                           
                         


 


    
  Fertel en fier it feest
       Fersen en ferhalen foar de kristlike feestdagen

       Gearstald troch
       J, Jongsma
       J. Knol
       S. Terpstra-van Dijk
       J. van der Weg-Laverman
      
       Untwerp omslach en tekeningen: Froukje de Jager

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 311

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        De Tille - Ljouwert 1986
        Printe by Friesch Dagblad

       Ynbûn, 20x13, 164 siden, ISBN 90 6553 062 2

  


KFFB nû. 333


Om frijdom

Fan Tsjalling fan Wolsum

Untwerp omslach en tekeningen Jaap Kramer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 333

De Tille, Ljouwert, 1986
Printe Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 207 siden, isbn-nûmer 90 6553 061 4

 


KFFB nû. 334
Mei skea en mei skande

Fan W.Bakker-Veninga

Untwerp omslach: Evert van Urk, Easterein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 334

De Tille, Ljouwert, 1986
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 063 0


KFFB nû. 335


Jildou fan de Wylgepleats

Fan Peggy Klinkhamer

Untwerp omslach: Henk Beeuwkes, De Gaastmar

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 334

Utjown mei stipe fan Stichting Steunfonds Christelijke Pers in Friesland

De Tille, Ljouwert, 1986
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 208 siden, isbn-nûmer 90 6553 067 3KFFB nû. 336


Nei it lân fan dream en winsken

Fan K.Stel

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 336

De Tille, Ljouwert, 1987
Printe by Friesch Dagblad Offset

Ynbûn, 20x13, 204 siden, isbn-nûmer 90 6553 071 1


KFFB nû. 337


Mink Minkema

Fan Harm Lodewijk

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 337
      
Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1987
Printe by Friesch Dagblad Offset

Ynbûn, 20x13, 202 siden, isbn-nûmer 90 6553 070 3


KFFB nû. 338


Der stiet in spylman foar ús doar

Fan Swaantsje Duursma

Untwerp omslach: Bertus Klazinga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 338

De Tille, Ljouwert, 1987
Printe by Friesch Dagblad

Paperback, 20x12  , 56 siden, isbn-nûmer 90 6553 073 8
KFFB nû. 339Tinhûdich jier

Fan Sjoerd Palstra

Untwerp omslach: Peter Krijthe

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 339

Utjûn mei stipe fan it Arjen Witteveen Fûns

De Tille, Ljouwert, 1987
Printe by Friesch Dagblad

Paperback, 20x12, 48 siden, isbn-nûmer 90 6553 074 6KFFB nû. 340


Swier sulver

Fan Tsjalling fan Wolsum

Untwerp omslach: K.J.Kramer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 340
      
De Tille, Ljouwert, 1987
Printe by it Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 207 siden, isbn-nûmer 90 6553 075 4


KFFB nû. 341

Stikeme Keimpe


Fan H.Y. de Vries

Untwerp omslach: Ate Hamstra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 341

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân
     
De Tille, Ljouwert, 1987
Printe by it Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 208 siden, isbn-nûmer 90 6553 076 2


KFFB nû. 342

Read en reader


Fan Magda va Ommen

Untwerp omslach en yllustraasjes: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 342
      
De Tille, Ljouwert, 1987
Printe by it Friesch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 141 siden, isbn-nûmer 90 6553 077 0KFFB nû. 343


It griene huodsje

Fan H.Heeringa-Seepma

Untwerp omslach: Ate Hamstra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 343
      
Utjown mei stipe fan it Anders Minnes-fûns

De Tille, Ljouwert, 1987
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 160 siden, isbn-nûmer 90 6553 078 9


KFFB nû. 344

Wjukslach yn wifelljocht


KFFB nû. 345


De harmeling

Fan Th.Kuiper

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 345
      
De Tille, Ljouwert, 1988
Printe by Frisch dagblad offset

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 080 0


KFFB nû. 346


Oars en net oars

Fan Pyt Damsma

Untwerp omslach: Johan Meeske

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 346
  
De Tille, Ljouwert, 1988
Printe by Frisch Dagblad

Ynbûn, 20x13, 204 siden, isbn-nûmer 90 6553 081 9


KFFB nû. 347

Wêrhinne Hylkje?

Fan H.Heeringa-Seepma

Untwerp omslach: Ate Hamstra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 347

De Tille, Ljouwert, 1987
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 083 5

     KFFB nû. 348                              
         
 


    
 Spin yn 'e moarn
      

       Untwerp omslach: Ate Hamstra

       Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 348

       Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        De Tille, Ljouwert, 1987
        Printe by Van der Eems, Easterein

        Ynbûn, 20x13, 156 siden, isbn-nûmer 90 6553 084 3

  


KFFB nû. 349

Sêft wurdt de hurde domme dei

Bernegedichten

Fan jan Dotinga

Untwerp omslach en yllusraasje: Sytse Pilat

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 349

De Tille, Ljouwert
Printe by it Friesch Dagblad 1988

Ynbûn, 18,5x12, 62 siden, isbn-nûmer 90 6553 082 7

KFFB nû. 350

Fuorgen yn mul sân


Fan Benny Holtrop


KFFB nû. 351

Faaie fûgel

Fan Magda van Ommen

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 351

De Tille, Ljouwert, 1989
Printe by Friesch Dagblad Offset

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 088 6


KFFB nû. 352
Oplôgjend fjoer

Fan Dj. Weening-Meijer

Untwerp omslach: Henk Beeuwkes

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 352

De Tille, Ljouwert, 1989
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 202 siden, isbn-nûmer 90 6553 0290 4


KFFB nû. 353Hinke fan Jap
- 3e printinge

Fan harm Lodewyk

Untwerp omslach: Henk Beeuwkes

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 353

De Tille, Ljouwert, 1989
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 204 siden, isbn-nûmer 90 6553 0291 6


     KFFB nû. 354                               


 


    
 Foar dûbeltsje âld guod
      
     
  Untwerp omslach: Ate Hamstra

       Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 354

       De Tille, Ljouwert, 1989
       Printe by Van der Eems, Easterein

       Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 094 0

  


KFFB nû. 355Minske en bist

Fan Sjoerd Palstra

Untwerp omslach: Pieter Krijthe

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 355

De Tille, Ljouwert, 1989
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 144 siden, isbn-nûmer 90 6553 095 9


KFFB nû. 356
It Hinkelbeest

Fan H.Heeringa-Seepma

Untwerp omslach en tekeningen: Marten Bouma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 356

De Tille, Ljouwert,
Printe by Friesland Offset, Ljouwert 1989

Ynbûn, 20,5x13, 63 siden, isbn-nûmer 90 6553 093 2

KFFB nû. 357
Tiden hawwe tiden

Fan Tsjalling fan Wolsum

Untwerp omslach: K.J.Kramer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 357

De Tille, Ljouwert, 1990
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 207 siden, isbn-nûmer 90 6553 096 7


     KFFB nû. 358                               


    
   Grien is it gers
      
        Untwerp omslach: Marten Bouwma

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 358

        De Tille, Ljouwert, 1990
        Printe by Friesland Offset, Ljouwert

        Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 097 5

  


KFFB nû. 359T aast yn it ferline

Fan Th. Kuiper

Foto-omslach is fan Tersoal

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 359

De Tille, Ljouwert,
Printe by Friesland Offset, Ljouwert 1990

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 099 1


KFFB nû. 360

Nettsjinsteande

Fan Anny de Jong


KFFB nû. 361
De wei fan A nei A

Fan Pieter Westra

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 361

De Tille, Ljouwert, 1990
Printe by Friesland Offset, Ljouwert

Ynbûn, 20x13, 207 siden, isbn-nûmer 90 6553 101 7KFFB nû. 362

Snoes de Poes

Fan Jelle Bangna


KFFB nû. 363


Skientme rûnom

Fan Swaantsje Duursma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 363

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1991
Printe by Friesland Offset, Ljouwert

Paperback, 20x12,5, 64 siden, isbn-nûmer 90 6553 104 1


KFFB nû. 364
Fierder as de kimen

Fan Peggy Klinkhamer

Untwerp omslach: Sibe Houtsma, Drylts

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 364

Utjown mei stipe fan Stichting Steunfonds Christelijke Pers in Friesland

De Tille, Ljouwert, 1991
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 208 siden, isbn-nûmer 90 6553 105 X


     KFFB nû. 365                               


    
   In Trochsetter
      
        
Fan H.Y. de Vries

        Untwerp omslach: Ate Hamstra

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 365

        De Tille, Ljouwert, 1991
        Printe by Friesland Offset, Ljouwert

        Ynbûn, 20x13, 206 siden, isbn-nûmer 90 6553 108 4

  

KFFB nû. 366

Yn foar en tsjin

Fan H. Heeringa-Seepma

     KFFB nû. 367                               


    
   In ûnferjitlike fakânsje
      
    
    Fan Anneke Holtrop

        Untwerp omslach: Margriet Boumaa

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 367

        De Tille, Ljouwert, 1991
        Printe by Friesland Offset, Ljouwert

        Ynbûn, 20x13, 715 siden, isbn-nûmer 90 6553 108 4

  


KFFB nû. 368
Dûbele striid

Fan Tsjalling fan Wolsum

Untwerp omslach: Sibe Houtsma, Drylts

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 368

De Tille, Ljouwert, 1991
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 206 siden, isbn-nûmer 90 6553 110 6


KFFB nû. 369
By de wyn op

Fan Th.Kuiper

Untwerp omslach: Ate hamstra, Assen

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 369

De Tille, Ljouwert, 1992
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 206 siden, isbn-nûmer 90 6553 111 4KFFB nû. 370
In betroubere wei

Fan Dj.Weening-Meijer

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 369

De Tille, Ljouwert, 1992
Printe by Friesland Offset, Ljouwert

Ynbûn, 20x13, 204 siden, isbn-nûmer 90 6553 112 2KFFB nû. 371
Maleur mei 't skaai

Fan W. Bakker-Veninga

Untwerp omslach: Ate Hamstra, Assen

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 371

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1992
Printe by Friesland Offset, Ljouwert

Ynbûn, 20x13, 207 siden, isbn-nûmer 90 6553 113 0

KFFB nû. 372

Sibe

Fan H.Heeringa-Seepma

Untwerp omslach en tekeningen: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 372

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslân

De Tille, Ljouwert, 1992
Printe by Friesland Offset, Ljouwert

Ynbûn, 20,5x13, 68 siden, isbn-nûmer 90 6553 114 9


KFFB nû. 373
De tocht útriden

Fan Th. Kuiper

Untwerp omslach: Geert Oldenbeuving, Hoogeveen

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 373
                     By fersin stiet der nû.372 yn it boek

De Tille, Ljouwert, 1992
Printe by Freisland Offset, Ljouwert

Ynbûn, 20x13, 206 siden, isbn-nûmer 90 6553 115 7

 

KFFB nû. 374

De Rôzebuert

Fan W. Bakker-Veninga

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 372

De Tille, Ljouwert, 1993
Printe by Freisland Offset, Ljouwert

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6553 118 1


KFFB nû. 375
De boer fan it Jolderenhôf

Fan Peggy Klinkhamer

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 375

De Tille, Ljouwert, 1993
Printe by Friesland Offset, Ljouwert

Ynbûn, 20x13, 208 siden, isbn-nûmer 90 6553 119 X


KFFB nû. 376
In appel foar ûnderweis

Fan benny Holtrop

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 376

De Tille, Ljouwert, 1993
Printe by Friesland Offset, Ljouwert

Ynbûn, 20x13, 208 siden, isbn-nûmer 90 6553 119 X

KFFB nû. 377
Stiefmem ierde
Oarspronkelike titel: Stiefmoeder aarde

Fan Theun de Vries
Yn oersetting vfan Jan de Jong

Omslach: Sjoerd Andringa, Ljouwert

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 377

Printwurk: Van der Eems, Easterein 1994

Ynbûn, 20,5x13, 404 siden ISBN 90-74918-12-6KFFB nû. 378De fjouwer Evangeeljes
 
op 'e ny ferfryske

Vertaling út it grieks troch W.J.Buma...et al.J - Ljouwert
Vertaling fan : Novum Tetamentum graece - 26e druk 1979

Kristlik Fryske Folksbibleteek nr. 378

Printe by Friesland Offset, Ljouwert 1994

Ynbûn yn skai, 21x15, 318 siden, isbn 90-74918-01-8KFFB nû. 379

  
 
Fan bleate sokken en kaugomkoppen


Ep fan Hijum en Warner Banga


     KFFB nû. 380            
        


     

    
          
   In simmertwirre en oare ferhalen
      
    
          Fan Jan Slofstra

              Omslach: Laura Lava

              Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 380

              Set- en printwurk: Friesland Offset, Ljouwert 1994

              Ynbûn, 20x13, 152 siden, isbn-nûmer 90 74918 03 4

            


KFFB nû. 381
Wolken en stjerren
Roman oer Eise Eisinga

Omslach: Chaim Mesika bNO, Hilversum

Foar it skriuwen fan dizze roman krige de auteur in wurkbeurs fan it Fonds voor de Letteren

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 381
Gurberige nûmer 121

Friese Pers Boekerij, Leeuwarden / Ljouwert 1994
Printwurk: Tulp bv, Zwollet

Ynbûn, 20x13, 256 siden, isbn-nûmer 90 6553 119 X

KFFB nû. 382

De útfining


Fan Magda van Ommen

Omslachûntwerp en yllustraasjes: Laura Lava

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 382
yn 'e mande mei it AFUK Ljouwert. 1994

Skrean yn opdracht fan en útjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslan

Paperback, 22x15, 120 siden isbn 90 6273 489 8
KFFB nû. 383
In libben as Styntsje

Fan Styntsje Piters

Omslach: Jet Bousema-Vis, Wyns

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 383

Printe by Friesland Offset, Ljouwert 1995

Ynbûn, 20x13, 181 siden, isbn-nûmer 90 74918 04 2
KFFB nû. 384
Wat wie 't wat

Fan Paulus Akkerman

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 383

Printe by Friesland Offset, Ljouwert 1995

Ynbûn, 20x10,5, 95 siden, isbn-nûmer 90 74918 05 0
KFFB nû. 385


De nacht

Fan Elie Wiesel

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 385

Printwurk: Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20x13, 142 siden, isbn-nûmer 90 74918 06 9

KFFB nû. 386
Om Teatske

Fan Klaas Jansma

Omslach: Bert Zijlstra, Columns, foto: Marten Sandberg

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 386

Printwurk: Jaroff, It Hearrenfean 1995

Ynbûn, 20x13, 216 siden, isbn-nûmer 90 74918 07 7
KFFB nû. 387
Net sûnder myn famke

Fan Betty Mahmoody yn gearwurking mei William Hoffer

Fryske oersetting fan Jan de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 387

Omslachûntwerp en printwurk: Jaroff Printwurkmakkers, It Hearrenfean

Ynbûn, 20,5x13, 408 siden ISBN: 978-90-74918-08-5


KFFB nû. 388


De fjouwer Evangeeljes


Twadde printinge


KFFB nû. 389
De Fal in syktocht

Roman fan Lieuwe Pietersen

Omslach: Chaim Mesika, bNO, Hilversum

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 389
Gurberige nûmer 135

Fries pers Boekerij Leeuwarden / Ljouwert
Printwurk: Casparie bv, Zwolle1996

Ynbûn, 20x13, 175 siden, isbn-nûmer 90 330 1469 6
KFFB nû. 390
In earsten dragonder

Fan Jacobus Knol

Omslach: Jet Bousema-Vis, Wyns

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 390

Printe by Van der Eems, Easterein 1996

Ynbûn, 20x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 74918 10 7
KFFB nû. 391
Paden fan it ferline

Fan Theun de Vries
Oersetting fan Jan de Jong

Foto omslach: Sjoerd Andringa, Ljouwert

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 391
©1997 Theun de Vries

Printe by Jaroff  Printwurkmakkers, It Hearrenfean 1997

Ynbûn, 20x13, 253 siden, isbn-nûmer 90 74918 11 5
KFFB nû. 392
In opwinend fraachteken

Fan Jacobus Knol

Foto omslach: Ingrid Wilkes, Graft

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 392

Printe by Frieslanf Offset, Ljouwert

Ynbûn, 20x13, 175 siden, isbn-nûmer 90 74918 13 1
KFFB nû. 393

Gods tromboanes

Negerpreken

Titel fan de Ingelske útjefte: God's Trombones (1927)
(The Viking Press, New York)

James Weldon Johnson

Ut it Ingelsk oerset troch Jan Dotinga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 393

Utjûn mei stipe fan de profinsje Fryslân

Printe by Frieslanf Offset, Ljouwert 1997

Paperback,, 17,5x11,68 siden, isbn-nûmer 90 74918 12 3


KFFB nû. 394

De Bearejacht

Fan Theun de Vries

Yn it Frysk oerset troch Dick Eisma en Jacobus Knol

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 394

Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum

Ynnaaid, 13x10, 32 siden, isbn-nûmer 90 74918 14 X
KFFB nû. 395                                 
          Earste snie

              Roman oer in eilân Fan Piter Terpstra

              Omslach: Sjoerd Andringa, Ljouwert

              Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 395

              Printwurk: Van der Eems, Eaterein

              Ynbûn, 20,5x13, 215 siden ISBN: 978-90-74918-15 8


KFFB nû. 396
De fermisten

Fan Klaas Jansma

Foto's omslach: Marten Sandberg

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 396

Printwurk: Jaroff,  Printwurkmakkers, It Hearrenfean 1997

Ynbûn, 20x13, 200 siden, isbn-nûmer 90 74918 17 4
KFFB nû. 397
It riedsel fan de Pôle

Fan Anneke Holtrop

Omslachûntwerp en yllustraasjes: Volken B. de Vlas

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 397

Printwurk: Jaroff, Printwurkmakkers, It Hearrenfean

Ynbûn, 20,5x13, 96 siden ISBN: 978-90-74918-16-6


KFFB nû. 398
It fergryp

Fan Lieuwe Pietersen

Omslachûntwerp: Wilh.Pietwrsen-Nauta

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 398

Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 1998

Ynbûn, 20x13, 166 siden, isbn-nûmer 90 74918 18 2
KFFB nû. 399

Tusken Boedapest en Burgerheide

Fan Jacobus Knol

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 399

Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum, 1998

Ynbûn, 20x13, 216 siden, isbn-nûmer 90 74918 19 0

KFFB nû. 400

Alle rivieren rinne nei see
Memoires
Earste diel 1928-1952

Fan Ellie Wiesel
Oerset út it Frânsk troch Jacobus KnolKristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 400
Printe by BV De Handelsdrukkerij, Ljouwert
Ynbûn, 20,5x13, 302 siden ISBN: 978-90-74918-23-9


nei KFFB nrs 000-100