KFFB
Kristlik Fryske Folks Bibleteeknûmers 200-300
                                                                                                                                    thús

 


Thússide fan de KFFB   klik


Tinkboek KFFB nr. 317 De Tille, Ljouwert 1984
Tinkskrift KFFF 75 jier nr. 459 Banda, It Hearrenfean 1989
   

Yn it Tinkboek Slomjende krêften steane de nûmers 1-317
(= Slomjende krêften) fan de Boekelist KFFB (side 51-63)


De boeken binne op fiif siden ûnderbrocht, oars duorret it uploaden te lang


KFFB nû. 200

Bliid Boadskip - 2e printinge

Forhalen út de bibel neiforteld foar lytse bêrn troch J.W.Zantema

Bânomslach / yllustraesjes beskikber steld fan de ,,American Bible Society''.

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 200

Yn gearwurking mei it Kristlik Frysk Selskip en de
Vereeniging tot verspreiding van de Heilige Schrift.

A.J. Osinga N.V. - Boalsert - 1975

Ynbûn (mei stofomslach?), 25x16, 596 sidenKFFB nû. 201

Blommen foar Minke

Fan S.Schoffelmeer

Untwerp omslach: Teatske Bruinsma-de Vries

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 201

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Ynbûn, 20,5x13, 207 siden, isbn 90 6066 273 3KFFB nû. 202

Hwerom? Hwerta!

Fan H.Heeringa-Seepma

Untwerp omslach: E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 202

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Ynbûn, 20,5x13, 208 siden, isbn 90 6066 276 8KFFB nû. 203

De Spulbrekker

Fan H.Hoogeveen

Untwerp omslach E.S. de Jong
Tekening D.Tolsma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 203

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965
Printe by ,,Drukkerij Friesch Dagblad'' - Ljouwert

Ynbûn, 20,5x13, 197 siden, isbn 90 6062 84 9


KFFB nû. 204
by fersin stiet der nû. 203 yn 't boek

Heidebêrn - 2e printinge

Fan P.de Jong

Omslach fan J. van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 204 (203)

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjefte Fûns

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1965

Paperback, 20,5x13, 208 siden, isbn 90 6066 281 4


Foarste printige 1951                                    It boek is ek útjown sûnder KFFB-vignet

KFFB nû. 205

Herman fan twa heech

Fan Jante Geartsma

Mei printsjes fan Almer, Kasper, Korrin-Nynke en Sander

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 205

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1965

Paperback, 20x13, 71 siden, isbn 90 6066 288 1KFFB nû. 206
Trude
roman fan in hynder - tredde printinge

Fan Hoatse de Jong

Omslach fan Marijke fan Dijk: E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 202

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjefte Fûns

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Paperback, 20,5x13, 208 siden, isbn 90 6066 285 7nû. 19

nû. 30
Foarste printinge 1953
Twadde printinge 1957

En krekt as foarhinne binne der wer útjeften mei en sûnder KFFB-nûmer en -logo

  


KFFB nû. 207

 
Fryslân foar Kristus

Fan Th. Bakker

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 207

Utjefte ûnder meiwurking fan it Kristlik Frysk Selskip

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1976
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Paperback, 20,5x14,5, 76 siden, isbn-nûmer 90 6066 289 X


  

KFFB nû. 208

 
Lyske Flapút

Fan A.J.heldoorn-Huisman

Untwerp omslach: Teatske Bruinsma-de Vries

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 208

A.J.osinga B.V.  Boalsert 1976


Paperback, 20,5x14,5, 207 siden, isbn-nûmer 90 6066 286 5


  


KFFB nû. 209

De Spulbrekker - 2e printinge

Fan H.Hoogeveen

Untwerp omslach E.S. de Jong
Tekening D.Tolsma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 209

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1967
Printe by ,,Drukkerij Friesch Dagblad'' - Ljouwert

Paperback, 20,5x12,5, 197 siden, isbn 90 6066 293 8

KFFB nû. 210

It stille wetter

Fan Margryt Poortsra

Untwerp omslach en foto: E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 210

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1977
Printe by ,,Drukkerij Friesch Dagblad'' - Ljouwert

Ynbûn, 20,5x13, 193 siden, isbn 90 6062 294 6


KFFB nû. 211
Groen van Prinsterer neifolge

Fan Th. Kuiper

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 211

Mei-útjown troch it Kristlik Frysk Selskip

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1977

Niete, 21x15, 14 siden, isbn 90 6066 295 4
nû. 199

nû. 30


KFFB nû. 212

De Wetterbreid

Fan A.A. van der Werf

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 212

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1977

Ynbûn, 20,5x13, 206 siden, isbn 90 6062 299 7


KFFB nû. 213

 
It lân after de wolken

Fan Margryt Pootrtstra
mei ytekeningen fan Judith Boer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 213

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1977

Niete, 20,5x13, [32 siden], isbn-nûmer 90 6066 300 4  


    KFFB nû. 214
           

 

 

 

 

 

    
      Fryslân - Friesland
                
Friesische Landschaft
                       Frisian countryside

        Fan Helga vom Wege / Wolfgang Kemmler

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 214
        Mei rju tank oan al dejingen dy't de útjefte fan dit boek stipe hawwe of harres
       derta bydroegen, yn it bysûnder oan it Provinsiael Bistjûr fan Fryslân en it
       gemeentebistjûr fan Wûnseradiel.je Fryslân

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1977

        Paperback, 26x19,5, 96 siden ISBN 90 6066 301 2

  KFFB nû. 215

 
De ienlike wei - 3e printinge

Fan G.Lootsma-Smidstra

Bânomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 215

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjefte Fûns

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1977

Paperback, 20x12,5, 206 siden, isbn-nûmer 90 6066 304 7  

KFFB nû. 216

 
Ynkognito

Fan Reginhart

Untwerp omslach: E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 216

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1977

Paperback, 20x12,5, 206 siden, isbn-nûmer 90 6066 303 9  

KFFB nû. 217                                               

 


    
  Op reis nei Jeruzalim

        Fan Th.Kuiper

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 217

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1975

       Ynbûn, 20,5x13,5, 208 siden ISBN 90 6066 315 2

  KFFB nû. 218
 
Ek mar minsken - 2e printinge

Fan Paulus Akkerman

Omslach fan Marijke van Dijk

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 218

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1977

Paperback, 20x12,5, 223 siden, isbn-nûmer 90 6066 314 4  

      Foarste printinge nû. 85 - 1965

KFFB nû. 219

 
Piter Propke

Fan M.Haaima-Hoekstra

Untwerp omslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 219

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1977

Paperback, 20x13, 155 siden, isbn-nûmer 90 6066 313 6

KFFB nû. 220

 
Fan streupers en sneupers

Fan T.Boorsma

Untwerp omslach: Hinke Boorsma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 220

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1977

Paperback, 20x13, 95 siden, isbn-nûmer 90 6066 316 0

KFFB nû. 221
 
Leafde in wurd

Fan Boukje Rsjerkje de Jong

Bânuntwerp: E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 221

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1977
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad

Paperback, 20x13, 48 siden, isbn-nûmer 90 6066 318 7

KFFB nû. 222


 Teltsjes fan Omke

Fryske mearkes forteld troch Lutzen Wagenaar (1887-1886

mei tekeningen fan E. v.d. Woude
en in ynlieding fan G.R.Groutra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 222
Utjown mei stipe fan it Frysk Utjeftefûns

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1977
Printe by Friesch  Dagblad

Niete, 25,5x17, 52 siden, isbn 90 6066 219 5


KFFB nû. 223

 
It Heitelân - hjirûnder, dêrboppe

Fan Th. Bakker

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 207

Mei útjown troch it Kristlik Frysk Selskip

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1977
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20,5x14,5, 80 siden, isbn-nûmer 90 6066 221 7
  


KFFB nû. 224

De neiklap

Fan H.Hoogeveen

Tekening omslach: Piet Prins

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 224

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1977

Ynbûn, 20,5x13, 206 siden, isbn 90 6062 323 3

By in part fan de oplage is de omslach heger drukt (hoekje rjochts-ûnder)

  KFFB nû. 225
 
Leafde in wurd - 2e printinge

Fan Boukje Tsjerkje de Jong

Bânuntwerp: E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 221

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1977
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad

Paperback, 20x13, 48 siden, isbn-nûmer 90 6066 318 7

Hast krekt gelyk as de foarste printinge, allinnich griene letters op 'e foarkant, 2e printinge neamd en fansels binnen de errata forbettere

 


KFFB nû. 226

 
De leafde giet nea forlern

Fan J.A.Visscher

Yn it Frysk biwurke fan E.S. de Jong en earder ûnder de titel ,,Twisken heide en beamguod yn'', útjown by La Rivière & Voorhoeve, Swolle

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 226

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1978

Paperback, 20x13, 191 siden, isbn-nûmer 90 6066 325 x

KFFB nû. 228                                              
                                                                                        

 


    
  Boete dwaen
       Koarte forhalen


        Fan Teatske Alzum
        De opnommen forhalen binne earder publisearre yn de bondel ,,Diggels'' (1968),
        lyk as dizze seleksje, gearstald troch E.S. de Jong

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 228

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1978

       Paperback, 20x13, 95 siden ISBN 90 6066 326 8

  KFFB nû. 229

 
Hindrik fan 'e mûne

Fan Jante Geartsma
Mei tekeningen neffens dy fan de bêrn fan de skriuwster

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 229

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1978

Paperback, 20x13, 102 siden, isbn-nûmer 90 6066 333 0

KFFB nû. 230

 
De Hoara's fan Hastings - sechste printinge 1978

Fan Simke Kloosterman

Omslachtekening fan Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 230

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjeftefûns

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1978

Paperback, 20x13, 209 siden, isbn-nûmer 90 6066 330 6


1e útjefte 1921 Bruorren Hoitsema, Grins, prachtbân ƒ5,-, ynnaaid ƒ3,50
2e útjefte 1940 by Brandenburgh & Co. Snits, 600 foar de KFFB nûmer 7
3e útjefte 1943 by Brandenburgh & Co. Snits
4e útjefte 1950 by Brandenburgh & Co. Snits
5e útjefte 1963 by A.J.Osinga, Boalsert, 1750 for de KFFB nûmer 74
6e útjefte 1978 by A.J.Osinga, Boalsert ,  KFFB nûmer 230
7e útjefte 1992 by A.J.Osinga, Drachten / Ljouwert Fryske Klassieken nr.1

KFFB nû. 231

 
De Prinsesse mei it Krús

Fan Th. Mollinga
Tekeningen fan T.Bruinsma-de Vries

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 231

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1978

Paperback, 20x13, 45 siden, isbn-nûmer 90 6066 329 2

KFFB nû. 232

 
Wer is harke?

Fan H.Heeringa-Seepma

Omslachtekening en printen fan T.Bruinsma-de Vries

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 231

Utjown mei stipe fan 'e Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1978
Printe by Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 78 siden, isbn-nûmer 90 6066 337 3


KFFB nû. 233

Om Lutske it kantine famke

Fan P.Broere

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 233

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1978

Ynbûn, 20,5x13, 205 siden, isbn 90 6062 336 5

  KFFB nû. 234

 
Robotania

Fan Th. Mollinga

Omslach fan Marijke van Dijk

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 234

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1978

Paperback, 20x13, 188 siden, isbn-nûmer 90 6066 338 1
KFFB nû. 235


Sinneljocht yn 't tsjuster


         Fan Sint Wilman

         Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 239

         A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1978

         Paperback, 20x13, 116 siden, isbn-nûmer 90 6066 335 6
KFFB nû. 236

Skoallibben yn Tietsjerk

Fan J. van der Goot

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 233

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1978

Ynbûn, 21x15, 400 siden, isbn 90 6062 332  2

  KFFB nû. 237
 
Wrakseling om Frijheit
Diel I: Thús en om utens

Fan Drs. P.P. Mierdema

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 237

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1978
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 236 siden, isbn-nûmer 90 6066 340 3

KFFB nû. 238  

Doe en no:
kristlik - frysk!

Fan Th.Bakker

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 238

Mei útjown troch it Kristlik Frysk Selskip

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1978
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20,5x14,5, 72 siden, isbn-nûmer 90 6066 342 X


KFFB nû. 239                                                                            

  
    Sinneljocht yn 't tsjuster
- twadde printinge

         Fan Sint Wilman

         Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 239

         A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1979

         Paperback, 20x13, 116 siden, isbn-nûmer 90 6066 335 7
       

  


KFFB nû. 240    
                                           


    
  God jowt gjin sifers

        Fan A.A. van der Werf

        Untwerp omslach Beb Mulder

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 240

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1979

       Ynbûn, 20,5x13, 248 siden ISBN 90 6066 345 4

  


KFFB nû. 241                                


                                   

 


    
  Martsje - trilogy
       
    Martsje lit it net sitte
             Martsje koe it net witte
             Martsje it libben yn 'e mjitte

        Fan H. Heeringa-Seepma

        Untwerp omslach Marijke van Dijk

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 241
        Utjown mei stipe fan it Frysk Utjeftefûns

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1979

        Paperback, 20,5x13, 527 siden ISBN 90 6066 346 2

  


KFFB nû. 242sûnder KFFB-nûmer

Driigjende loften

Fan A.A. v.d. Werff     (by fersin 2 x ff?)

Untwerp omslag (mei in g) Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 242

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslan

Friesch Dagblad - Ljouwert 1979

Paperback, 20,5x13, 205 siden, gjin isbn-nûmer

En krekt as earder binne der wer útjeften mei en sûnder KFFB-nûmer en -logo

             Myn boek mei KFFB-nûmer mist de swarte tekening op 'e foarkant,
             allinch de blauwe kleur is drukt.


                                           mei KFFFB-nûmer


KFFB nû. 243

nûmer


As it hert iepen giet

Fan Jeltsje Leemburg

Omslach fan Bep Mulder

[Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 243, stiet net yn it boek]

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslan

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1979

Paperback, 20,5x13, 144 siden, isbn-nûmer 90 6066 339 X
         
 

KFFB nû. 244Sa gong it mei Jezus
Mattéus 26-28 yn ienfâldich Frysk

Dit boekje is útjown yn gearwurking mei it
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP.
De Fryske bewurking is van J.KNOL
De tekeningen binne fan ARNOLD BERBERS

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nû. 244

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1979

Niete, oblong 15x21, 40 siden, isbn 90 6066 347 0

KFFB nû. 245


 

 


Mei myn hiele hert

Fan Geartsje Dam

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 245

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1979

Paperback, 20,5x13, 95 siden, isbn-nûmer 90 6066 348 9
         

                               Opdracht foar Bloemkamp


KFFB nû. 246
It goudene ûleboerd

Fan G. Spaanderman-Wielinge

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 246

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjefte Fûns

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1979

Paperback, 20,5x13, 214 siden, isbn 90 6066 350 0

En krekt as earder binne der wer útjeften mei en sûnder KFFB-nûmer en -logo

    


KFFB nû. 247  

By no en by dan

Fan Geartsje Dam

Untwerp omslach: Leendert van Pelt

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 247
Utjown mei stipe fan it ministearje fan C.R.M.

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1979
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 46 siden, isbn-nûmer 90 6066 349 7

KFFB nû. 248
 
Mei myn hiele hert
- twadde printinge -

Fan Geartsje Dam

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 248

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1979

Paperback, 20x13, 95 siden, isbn-nûmer 90 6066 348 9


KFFB nû. 249

Yn 'e wieling

Fan Ryk de Boer

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 249

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

Friesch Dagblad - Ljouwert 1979

Ynbûn, 20,5x13, 208 siden, gjin isbn-nûmer  KFFB nû. 250                                        
                          


  
 

     
  Bûkelbeestjes

        Fan Anna Heeringa

        Omslach en tekeningen fan Truus de Witte

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 250

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1979

        Paperback, 20,5x13, 52 siden ISBN 90 6066 351 9

  

KFFB nû. 251                                        
                          


  
 

     
  Idske Galama

        Fan Jan fan 'e Gaestmar

       Untwerp omslach fan Klaes Walta

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 251

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1979

        Paperback, 20,5x13, 155 siden ISBN 90 6066 351 9

  
KFFB nû. 252
 
Nou 't Hy de hichte hat...

Gebeden, fersen en bilidenissen fan Jan Dotinga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 252

Friesch Dagblad, Ljouwert 1979

Paperback, 20x13, 48 siden, gjin isbn-nûmerEk wer útjown bûten de KFFFB mar dan sûnder stipe fan de Provinsje FryslânKFFB nû. 254
 
Grutte brân op 'e lytse Jouwer

Fan J.Minkema-Visser

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 254

Friesch Dagblad, Ljouwert 1979

Paperback, 20x13, 48 siden, isbn-nûmer 90 6066 356 X


    KFFB nû. 253  
                                       

                                       


    
  Konfrontaesje

        Fan Dj. Weening-Meijer

        Omslach fan Klaas Walta

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 253

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1979

        Ynbûn, 20,5x13, 207 siden ISBN 90 6066 355 1

  

KFFB nû. 255
 
Wrakseling om Frijheit
Diel II: Nei it fiere westen

Fan Drs. P.P. Mierdema

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 255

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1979
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 231 siden, isbn-nûmer 90 6066 357 8

KFFB nû. 256
 

Bauke en Broddeltsje

Fan Tjits Veenstra

Omslachtekening fan Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 256

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjeftefûns

Friesch Dagblad, Ljouwert 1979

Paperback, 20x13, 111 siden, gjin isbn-nûmer


KFFB nû. 257

 
Aventoer mei ynbrekkers

Fan T.Boorsma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 2572
Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.- Boalsert

Paperback, 20x13, 142 siden, isbn-nûmer 90 6066 359 4


KFFB nû. 258Jezus komt yn 'e wrâld
Lukas 1:1 - 2-40 yn ienfâldich Frysk

Dit boekje is útjown yn gearwurking mei it
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP.
De Fryske bewurking is van J.KNOL
De tekeningen binne fan ARNOLD BERBERS

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nû. 258
A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1979

Niete, oblong 15x21, 29 siden, isbn 90 6066 361 6

   

KFFB nû. 259 

Fjirtich jier kristlik-fryske striid

Fan Th.Bakker

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 259
Mei útjown troch it Kristlik Frysk Selskip

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1979
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20,5x14,5, 72 siden, isbn-nûmer 90 6066 363 2


KFFB nû. 260

 

Wylde blommem

Gedichten fan Harmen Haringa

Untwerp omslach: Wibe Feenstra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 260

A.J.Osinga B.V.- Boalsert 1979

Paperback, 20x13, 54 siden, isbn-nûmer 90 6066 365 9    KFFB nû. 261 
                                       

                                       


    
  Draaiende doarren

        Fan Date van der Werff

        Untwerp omslach: Truus de Witte

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 261

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1979

       Ypaperback, 20,5x13, 208 siden, ISBN 90 6066 366 7

  


KFFB nû. 262
Wa 't earen hat

Fan Pyt Damsma

Untwerp omslach Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 262

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

Utjouwerij Friesch Dagblad - Ljouwert 1980

Ynbûn, 20,5x13, 204 siden, isbn-nûmer 90 6480 002 2
KFFB nû. 264
Loslitte - trilogyFan Dj. Weening-Meijer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 264

A.J.osinga B.V. - Boalsert

Paperback, 20,5x13, 518 siden, isbn-nûmer 90 6066 367 5

KFFB nû. 265

 

Bileäm en de ingel

Fan H.Hoogeveen

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 265

Friesch Dagblad - Ljouwert 1980

Ynbûn, 20,5x13, 208 siden, gjin isbn-nûmer

  KFFB nû. 266
Boustiennen

Fan Dj. Weening-Meijer

Omslach fan Klaes Walta

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 266

A.J. Osinga B.V. - Boalsert

Ynbûn, 20,5x13, 205 siden, isbn-nûmer 90 6066 372 1

  KFFB nû. 267


As de diken brekke
Ferhaal fan de wetterfloed yn 1825

Fan H. Hoogeveen

Untwerp omslach: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 267

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

Printe by Friesch dagblad, Ljouwert 1980

Paperback,, 20x13, 128 siden, gjin isbn-nûmer
  KFFB nû. 268


Elske en it Elfke

Fan Jante Geartsma

Tekeningen fan de bêrn fan 'e skriuwster

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 268

Printe by Friesch dagblad, Ljouwert 1980

Paperback,, 20x13, 79 siden, gjin isbn-nûmer
  KFFB nû. 269


Ienris op in dei

Fan Tine Kroes

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 269

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.Bolsward 1980

Paperback,, 20,5x13, 53 siden, isbn-nûmer 90 6066 376 4

  KFFB nû. 270


Ut it libben fan Warke Hazze

Fan J.J.Plantinga

Printsjes fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 270

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjeftefûns

A.J.Osinga B.V.Bolsward 1980

Paperback, 20,5x13, 195 siden, isbn-nûmer 90 6066 377 2  KFFB nû. 271


Want machtiger binne har bêrn

Fan Truus Boersma

Omslach: Maria J. v. Everdingen

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 271

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjeftefûns

A.J.Osinga B.V.Bolsward
Printe by Friesch Dagblad - Ljouwert 1980

Ynbûn, 20,5x13, 195 siden, isbn-nûmer 90 6066 379 9  KFFB nû. 272
 


Tichelwurk Fersen en rimen

Fan HESTER

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 272

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.- Boalsert 1981

Paperback, 20x13, 56 siden, isbn-nûmer 90 6066 383 7


KFFB nû. 273   
                                           


    
  Ik mocht net leafhawwe

        Fan Th. Kuiper

        Omslachtekening: A.J.Roosenstein

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 273

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1981

       Ynbûn, 20,5x13, 208 siden ISBN 90 6066 384 5

  


KFFB nû. 274

 

Digelfjoer

Fan REGINHART

Untwerp omslach: E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 274

A.J.Osinga B.V.- Boalsert 1981

Paperback, 20x13, 40 siden, isbn-nûmer 90 6066 385 3


    KFFB nû. 275 
                                            

       Heit, wol Heit ris harkje?
        Bidboekje foar lytse bêrn

        Fan W.J.Mekenkamp   -  foar Rutmer en Wilbert

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 275
        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1981

        Niete, 13,5x12,5, 208 siden, ISBN 90 6066 387 X

  


KFFB nû. 276
De pleats oan 'e feart

Fan A.Jousma

Omslachtekening: A.J.Roosenstein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 276

A.J.Osinga B.V. - Boalsert

Ynbûn, 20,5x13, 204 siden, isbn-nûmer 90 6066 388 8

  KFFB nû. 277
Och Siberen

Fan S.M. van der  Galiën

Omslachûntwerp; J. v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 277

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1981

Paperback, 20,5x13, 214 siden, isbn 90 6066 350 0

En krekt as earder binne der wer útjeften mei en sûnder KFFB-nûmer en -logo

          


KFFB nû. 278                                


               


    
  Wytwjukje

        Fan Barend van der Veen

      Omslachtekening fan T.Bottema

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 278

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1981

       Paperback, 20,5x13, 103 siden ISBN 90 6066 394 2

  

KFFB nû. 279                                   


               


    
  Wat Klaas en geartsje bilibje

        Fan Sjoerd palstra

      Tekeningen fan A.J.Roosenstein

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 279

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1981

       Paperback, 20,5x13, 69 siden ISBN 90 6066 391 8

  


KFFB nû. 280
Kabouter OELEBOELE en it toverstokje

Fan T.Straatsma-Wiersma

Tekeningen fan T.Bottema

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 280

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1981

Paperback, 20,5x13, 48 siden, isbn 90 6066 390 X

 

          


KFFB nû. 281
Flinterfyn flues fan wearde

Fan Anny de Jong

Tekeningen fan T.Bottema

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 281

Utjown mei stipe fan de gemeente Achtkarspelen en de Fryske Bûnssparbanken

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1981

Paperback, 20,5x13, 55 siden, isbn 90 6066 389 6

         


KFFB nû. 282
Foar myn fielen in wente

Fan Sippi van der Veen

Omslachtekening: Romke Rusticus

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 281

Utjown mei stipe fan de gemeente Achtkarspelen en de
Spar- en Foarskotbank '' Surhústerfean''.

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1981

Paperback, 20,5x13, 56 siden, isbn 90 6066 396 9

         


KFFB nû. 283
Mei de kop yn 'e wyn

Fan H.Hoogeveen

Omslach ûntwerp: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 283
Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1981
Printe by Friesch Dagblad

Paperback, 20,5x13, 128 siden, isbn 90 6066 398 5

          


KFFB nû. 284Jachtmeitsje op 'e wyn

Fan Magda van Ommen

Omslach ûntwerp: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 284

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1981
Printe by Friesch Dagblad

Paperback, 20,5x13, 208 siden, isbn 90 6066 390 3

          


   


KFFB nû. 285

Fernanda wurdt plysje

Fan H.Heeringa-Seepma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 285

A.J.Osinga B.V. - Boalsert

Ynbûn, 20,5x13, 204 siden, isbn-nûmer 90 6066 395 0  KFFB nû. 286

Oan de ein ta: Kristlik-frysk!

Fan Th.Bakker

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 286
Mei útjown troch it Kristlik Frysk Selskip

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1981
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20,5x14,5, 87 siden, isbn-nûmer 90 6066 402 7

KFFB nû. 287                                
                                         


               


    
      De Snikke
            In famyljeferhaal
       
            Fan H. Lodewijk
        
            Bântekening: A.J.Roosenstein

            Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 287

            Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

            A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1981

            Ynbûn, 20,5x13, 206 siden ISBN 90 6066 407 8

  

KFFB nû. 288                             
                                       

               


    
   Sa'n heidekeardel
         Roman fan de earme Fryske heide
       
         Fan J.A.Visscher
         Oersetting: E.S. de Jong

        Omslachtekening: A.J.Roosenstein

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 288

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1981

       Paperback, 20x13, 151 siden ISBN 90 6066 403 5

  

KFFB nû. 289

Warke Hazze op fakânsje


Fan J.J.Plantenga

Printsjes fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 289 (stiet net yn 't boek)

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjeftefûns

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1982

Paperback , 13x20, 84 siden, isbn-nûmer 90 6066 392 6TRESOARKFFB nû. 290                                          By ús yn Eastrum
doarpskiednis yn fûgelflecht

Fan H.Heeringa-Seepma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 290

Utjown mei stipe fan de gemeente Eastdongeradiel en de Rabobanken fan Fryslân

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1981

Paperback oblong, 15x22, 80 siden, isbn-nûmer 90 6066 409 4

KFFB nû. 291

Wrakseling om Frijheit
Diel III: Thúskomme?

Fan Drs. P.P. Mierdema

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 291

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V.  Boalsert 1982
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 2301 siden, isbn-nûmer 90 6066 406 X

KFFB nû. 292
Stimmen dy't roppe

Fan Pyt Damsma

Bântekening: J.Meeske

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 292

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1982

Ynbûn, 20x13, 206 siden, isbn-nûmer 90 6066 414 0  KFFB nû. 293

Leafde en Fijânskip op it fryske taalfjild

Fan Th.Bakker

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 293
Mei útjown troch it Kristlik Frysk Selskip

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1982
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Niete, 21x12, 20 siden, isbn-nûmer 90 6066 415 9KFFB nû. 294

De ferhoalen wierheid

Fan  Th. Kuiper

Omslachûntwerp en printwurk: Friesch Dagblad Ljouwert

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 294

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1982

Paperback, 20x13, 208 siden, isbn 90 6066 416 7

          


KFFB nû. 295
It Fryske findel

Fan J. de Haan

Omslachûntwerp en printwurk: Friesch Dagblad Ljouwert

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 295

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1982

Paperback, 20x13, 101 siden, isbn 90 6066 417 5

          


KFFB nû. 296


Frysk en frjemd

Fan A.Tasman-Hollander

Omslachûntwerp: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 296

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1982
Printwurk: Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 55 siden, isbn 90 6066 418 3

          


KFFB nû. 297
Oan de kant fan 'e mar

Fan H. Y. de Vries

Omslachûntwerp: Bram Buruma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 297

A.J.Osinga B.V. - Boalsert 1982

Ynbûn, 20x13, 208 siden, isbn-nûmer 90 6066 420 5  KFFB nû. 298
Har bern

Fan Truus Boersma

Tekeningen fan Anke Wienk

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 298

Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1982
Printe by Friesch Dagblad

Paperback, 20x13, 63 siden, isbn 90 6066 421 3

          


KFFB nû. 299
De gouiden tried - trilogy

Fan Watse Couperus

Omslach Meinte Walta

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 299

De Tille BV te Ljouwert 1982

Ynbûn, 20,5x14,5,318 siden, isbn-nûmer 90 6553 012 6            
  


KFFB nû. 300                                  
                           
                         


               


    
  Bliid boadskip - 3e printinge
       Ferhalen út de bibel neiferteld foar lytse bern

        Fan J.W. Zantema

       Omslachtekening fan T.Bottema

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 300

        Utjown mei stipe fan de Provinsje Fryslân, fan it Frysk Utjeftefûns
        en fan Anjerfûns Fryslân.

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1983

       Ynbûn, 22,5x15, 608 siden, ISBN 90 6066 411 6