KFFB
Kristlik Fryske Folks Bibleteeknûmers 100-200
                                                                                                                                    thús


 


Thússide fan de KFFB   klik


Tinkboek KFFB nr. 317 De Tille, Ljouwert 1984
Tinkskrift KFFF 75 jier nr. 459 Banda, It Hearrenfean 1989
   

Yn it Tinkboek Slomjende krêften steane de nûmers 1-317
(= Slomjende krêften) fan de Boekelist KFFB (side 51-63)


De boeken binne op fiif siden ûnderbrocht, oars duorret it uploaden te lang


KFFB nû. 100


mei stofomslach

De ramplesant

Fan A.A. van der Werf

Bânomslach en bânûntwerp Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 100

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 207 sidenKFFB nû. 101   

Wy hawwe gjin goud

Gedichten fan Johannes Couperus

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 101

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966

Paperback, 20,5x13,5, 48 siden


KFFB nû. 102   

Nei oanlieding

Gedichten fan Jan Dotinga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 102

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966

Paperback, 20,5x13,5, 36 siden


KFFB nû. 103   

Notysjes

Gedichten fan Jan Dotinga
In priuwke proezy mei in biwyske morael en in krom religy

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 103

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966

Paperback, 20,5x13,5, 36 siden


KFFB nû. 104   

Efter it nijs

Gedichten fan Fedde Schurer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 104

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966

Paperback, 20,5x13,5, 95 siden


KFFB nû. 105   

Opheind en trochjown

Fortalingen fan Fedde Schurer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 105

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966

Paperback, 20,5x13,5, 39 siden


KFFB nû. 106  


mei stofomslach

Fêst en dochs los

Fan J.van halen.

Bânomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 106

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1967

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 208 sidenKFFB nû. 107

 

mei stofomslachTusken dream en dea

Fan Geart Jonkman

Stofomslach en bânuntwerp Rixt Jonkman

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 107

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1967

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 208 sidenKFFB nû. 108   Skoalmasters fan Boazum
Doarspsûnderwiis en -ûnderwizers sûnt de Midsieuwen

Fan Ph. H. Breuker

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 108

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1967

Paperback, 20x13, 107 siden


KFFB nû. 109  


mei stofomslach

Ljochtsjende kimen

Fan Y.K.halma

Bânomslach J. v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 109

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1967

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 206 sidenKFFB nû. 110  


mei stofomslach

Dat hwat bynt (Bân om sleaven)

Fan Ryk de Boer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 110

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1967

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 207 siden
KFFB nû. 111   


Martsje koe it net witte

Fan H.Heeringa-Seepma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 111

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1967

Paperback, 20x13,5, 175 sidenKFFB nû. 112   

Faes efter glês

Fan A.Jousma

Untwerp omslach: Murk Kuipers

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 112

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1967

Paperback, 20x13,5, 156 siden


KFFB nû. 113   

Better as Robinen
(út 'e spreuken fan Salomo)

Gedichten fan D.H.Kiestra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 113

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 48 siden


KFFB nû. 114   
In wurd fan frede
(út 'e spreuken fan Salomo)

Gedichten fan D.H.Kiestra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 114

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 44 siden


KFFB nû. 115  
Rykdom noch earmoede
(út 'e spreuken fan Salomo)

Fan D.H.Kiestra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 115

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 48 siden


  KFFB nû. 116   
De weagen oer

Fersen fan Gerben Brouwer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 116

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 48 siden


  KFFB nû. 117   

De lytse karavaen

Fortalingen fan Sjoerd Spanninga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 117

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 46 siden


  KFFB nû. 118   

Master E

Fan Geart Jonkman

Earder printe ûnder de titel ,,Brieven oan myn regisseur''

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 118

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 46 siden


KFFB nû. 119   

        Op 'e bank

           Alve forhalen fan Rein Elzinga

            Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 119

            A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

           Paperback, 20x13,5, 48 siden

    


KFFB nû. 120   

        Stap foar stap

           Forhalen foar lytskes fan F.Schuurmans-de Boer

            Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 120

            A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

           Paperback, 20x13,5, 48 siden

    


KFFB nû. 121  

 


,, De Mary Gloster''

Yn it Frysk oerset fan Sjoerd Spanninga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 121

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, oblong, 13,5x 19, 31 sidenKFFB nû. 122   

Blêdswylsel
fan it bolwurk

In samling fersen fan Harm Harsta

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 122

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 48 siden


KFFB nû. 123   

Hûs fan stilte

Gedichten fan Tjits Peanstra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 123

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 48 sidenKFFB nû. 124   

De Spreuken fan Salomo

Birime fan D.H.Kiestra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 124

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 132 siden


KFFB nû. 125  


mei stofomslach

De greate sûnde
Historyske roman út it begjin fan 'e 16e ieu

Fan Th. Kuiper

Bânomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 125

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 274 siden

KFFB nû. 126   
De man mei it famke

Fan Ypk fan der Fear

Omslachtekening Reina Post

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 126

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,5, 96 siden


KFFB nû. 127  


mei stofomslach

Yn it span

Gearstald fan L.Dokkum, Sch. de Boer en E.S.de Jong út bydragen yn de nûmers 1-35 fan DE FLEANENDE KRIE

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 127

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 288 sidenKFFB nû. 128  


mei stofomslach

It roer út hannen

Fan Paulus Akkerman

Stofomslach: Jan F. v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 128

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 134, 206 siden

KFFB nû. 129
Dêr 't tyranny is .... 1e printinge

Fan Gyula Illyés

Yn Fryske oersetting fan E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 129

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,16 sidenKFFB nû. 130
Dêr 't tyranny is ....  2e printinge

Fan Gyula Illyés

Yn Fryske oersetting fan E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 130

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1968

Paperback, 20x13,16 siden


KFFB nû. 131  


mei stofomslachSwarte keap

Fan S.M. van der Galiën

Stofomslach en bânûntwurp: J. van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 131

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1969

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 206 siden


KFFB nû. 132  


mei stofomslachBolswarder NieuwsbladMoard yn toga

Fan G.Spaanderman-Wielinga

Stofomslach en bânûntwurp: J. van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 132

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1969

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 208 siden
KFFB nû. 133  
Koudum yn myn bernejierren

Fan S.Feenstra

Foto omslach Lammert K.Mol

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 133

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1969

Paperback, 21x160x13,5,114 siden


KFFB nû. 134  
Hwa wie Wumkes
It libben fan Dr. G.A.Wumkes forteld oan de Fryske bêrn

Fan H.de Haan

Foto omslach Lammert K. Mol

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 134

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1969

Paperback, 20x13,5, 85 siden


KFFB nû. 135  


mei stofomslach

Martsje it libben yn ' e mjitte


Fan H.Heeringa-Seepma

Stofomsalach fan ??

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 135

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1969

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 182 siden  


KFFB nû. 136  


mei stofomslach

De gêrsridders
De dei rint oer

Fan G.Abma

Stofomslach Jan F. v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 136

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1969

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 206 siden
KFFB nû. 137
De praetmich

Fan Ger Sikkema-Veenstra

Printsjes learlingen Hûshâldskoalle Snits en Kr.Skoallemienskip Nijenhove Boalsert

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 137

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1969

Paperback, 20x13, 64 siden


KFFB nû. 138


mei stofomslach

Minskestriid Minskelibben
Ut de  skiednis fan Hinnaerderadiel

Fan M.L.de Boer

Stofomslach Jan F. v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 139

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970

Ynbûn mei stofomslach, 21x 14, 319 sidenKFFB nû. 139  


mei stofomslach

Ien lyk minder

FanYpk fan der Fear

Stofomslach en bântekening Juff.A.Porte

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 139

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 14, 206 siden
KFFB nû. 140  
Wynfearen

Gedichten fan Engele Wynsma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 134

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970

Paperback, 20x13,5, 48 siden


KFFB nû. 141  
Martsje lit it net sitte

Fan H. Heeringa-Seepma

Tekeningen fan Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 141

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970

Paperback, 20x13,5, 176 siden


KFFB nû. 142  


mei stofomslach

Ik foun hwat oars

Fan D.Riemersma
Stofomslach Jan F. v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 142

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970

Ynbûn mei stofomslach, 21x13,5, 206 siden

KFFB nû. 143  
Sa boartsjende wei

Fan R.W. van Tuinen

It kliché fan it omslach is beskikber steld troch Tichelaars Kon. Makkumer Ierdewurk- en Tegelfabryk N.V. to Makkum

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 143

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970

Paperback, 20,5x13,5, 32 siden


KFFB nû. 144  
       Alderheljen

         Wurk fan A.M. Wybenga
         mei in histoaryske skets bisoarge fan Doede Wiersma

          Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 144

           A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1969

           Paperback, 20x13, 175 siden isbn90 6066 197 4

        

        


KFFB nû. 145 


mei stofomslach

De Buorskip

(Ien wike útbourren) I

Fan D.H.Kiestra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 145

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970
Printe by ,,Drukkerij Friesch Dagblad'' - Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x13,5, 208 siden isbn 90 6066 198 2


KFFB nû. 146 


mei stofomslach

Yn it sicht fan de Aldehou


Fan H. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 146

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970

Ynbûn mei stofomslach, 21x13,5, 206 siden, isbn 90 6066 204 0


KFFB nû. 147  
De Blom út 'e reidfjilden - 2e printinge

Troch P.de Jong
Omslach: Meinte Walta

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 147

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970

Paperback, 20,5x14,5, 128 siden, isbn 90 6066 203 2


KFFB nû. 148  
Koekyntsjes
Opsizferskes foar de bêrn

Sammele troch E.S. de Jong


Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 148

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1970

Paperback, 20,5x13,5, 72 siden, isbn 90 6066 205 9


KFFB nû. 149 
 

mei stofomslach

De Toartels

(Ien wike útbourren) II

Fan D.H.Kiestra


Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 149

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971
Printe by ,,Drukkerij Friesch Dagblad'' -Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x13,5, 208 siden


KFFB nû. 150  
De helpende hân
It evangeelje neffens Lukas

Yn nije fryske oersetting

Katholieke Bijbelstichting Boxtel
nederlandsch Bijbelgenootschap Amsterdam

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 150

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Paperback, 19x13, 102 siden


KFFB nû. 151 


mei stofomslach


Konflikten

Fan Ryk de Boer
Foar Sibe Meindert

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 151

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Ynbûn mei stofomslach, 21x13,5, 206 siden


KFFB nû. 152  


mei stofomslach

Fjirtsjin dagen

Fan Th.Kuiper

Bânomslach nn

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 152

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 205 siden, isbn 90 6066 211 3KFFB nû. 153BOALSERT bisjoen en bisongen
BOLSWARD bezien en bezongen

Fan E.S. de Jong

Omslach: Muorreskilderij fan Ids Wiersma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 153

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Ynnaaid, 27x21,5, 252 siden, isbn 90 6066 213 XBOLSWARD bezien en bezongen
BOALSERT bisjoen en bisongen

Fan E.S. de Jong

Omslach: Muorreskilderij fan Ids Wiersma

Krekt itselde boek, allinnich mei hollânske omslachtitel,
feroare titelside en sûnder KFFB-vignet
. Fierder hielendal gelyk


A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Ynnaaid, 27x21,5, 252 siden, isbn 90 6066 213 X
   KFFB nû. 154


mei stofomslach

Hwa moat ik leaf hawwe?

Fan J.de Roest

Omslachtekening en bânstimpel Jaap Halma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 154

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13, 208 siden, isbn 90 6066 222 9KFFB nû. 155
Fan Trynke, Teun en Tilde

Fan T.Straatsma-Wiersma

Printsjes en omslachtekening M.Kuipers

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 155

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Paperback, 20x13, 64 siden, isbn 90 6066 218 0


KFFB nû. 156
Fuort mei de geit

Fan H.Heeringa-Seepma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 156

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Paperback, 20x13, 64 siden, isbn 90 6066 216 4


KFFB nû. 157  
Echt Krystfeest foar Wyb

Fan G.Sikkema-Feenstra

Printsjes en omslachtekening fan Jaep Halma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 157

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Paperback, 209x13, 64 siden, isbn 90 6066 217 2


KFFB nû. 158  Siderius de Granaet

Fan Abe Brouwer opnij forteld foar Fryske jonges fan 10 jier en âlder
Eins al de twadde printinge mar dy is foar nûmer 182 ornearre.

Untwerp omslach: ??

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 158

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Paperback, 20x13,5, 144 siden ISBN 90 6066 214 8

De foarste printige is út 1943, gjin KFFB-útjefte, dër lei de boel stil fan 1942 oan't 1946 fanwege besettingsmaatregels.

Yn 1943 wie 't boek noch foar Fryske jonges boppe de tolf jier (ik tink foaral ek trocht de beskriuwing fan de berte fan de jonge Siderius) yn 1971 is 't al foar bërn fan 10 jier en âlder....

  


KFFB nû. 159  
Lâns it paed fan de voyageurs

Fan Hein Faber

Omslachtekening fanJaep Halma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 159

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Paperback, 20x13,5, 192 siden


KFFB nû. 160  
De moard op Kromhêrne
In wiere skiednis út it jier 1762

Biwurke fan E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 150

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Niete, 20x13,5, 16 siden


KFFB nû. 161  
Skrael earesalút

Underskate skriuwers by de bitinking fan de befrijing nei 25 jier yn 1970

Omslachfoto: S.Andringa

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 161

A.J.Osinga n.v. - Boalsert - 1971

Paperback, 20x13, 100 siden


KFFB nû. 162  


mei stofomslach

Ofskie

Fan G.Sikkema-Veenstra

Stofomslach en bântekening J. van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 162

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 202 siden

KFFB nû. 163  


mei stofomslach

In haven bisyld

Fan Paulus Akkerman

Stofomslach en bântekening J. van der Bij


Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 163

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 202 siden

KFFB nû. 164  


mei stofomslach

De snoekebek

Fan Durk van der Ploeg

Bânstimpel en stofomslach fan de auteur

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 164
Utjoun mei stipe fan it Frysk Utjefte  Fûns

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 202 siden isbn 90 6066 227 X
KFFB nû. 165

Libbenslang


Fan Lys Hempenius

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 165

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972

Paperback, 20x13,5, 135 siden ISBN 90 6066 228 8


  


KFFB nû. 166  


mei stofomslach

De dwersbalke

Fan G.Lootsma-Smidstra

Stofomslach en bânûntwerp: Murk Kuipers

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 166

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 201 siden isbn 90 6066 229 6
KFFB nû. 167  


mei stofomslach

Meindert wurdt man

Fan H.Heeringa-Seepma

Stofomslach en bânûntwerp: E.S.de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 167

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 201 siden isbn 90 6066 232 6
KFFB nû. 168

It geheim fan de Buffelkop


Fan S.M. van der Galiën

Bântekening: Jan v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 168

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972

Paperback, 20x13, 192 siden ISBN 90 6066 235 0 2


  


KFFB nû. 169

Dribbelkontsje


Fan Th.Mollinga

Omslachtekening: E.S.de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 169

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972

Paperback, 20x13, 63 siden ISBN 90 6066 234 2


  


KFFB nû. 170

Beltsje en
Bûntsje

Fan J. van Halen

Tekeningen: Jaap Halma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 170

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972

Paperback, 20x13, 63 siden ISBN 90 6066 231 8


  


KFFB nû. 171

Ut 'e mûle fan de bêrn

Diel I Alde Testamint

Bibelske opsteltsjes sammele fan E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 171

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972

Paperback, 20x13, 72 siden ISBN 90 6066 233 4


  


KFFB nû. 172


 
De Readmutskes

Fan J.Visser-Bakker

Printsjes fan
Mare van der Woude

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 172

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Niete, 25x18, 44 siden, isbn 90 6066 230 X


Jo hawwe myn kleijen
yn dounsjen foroare...

Foto's fan
Jehannes Doedes de Jong
Teksten
út it boek fan de Psalmen
Kar Marie J. van Everdingen

Printsjes fan
Mare van der Woude

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 172

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1971

Paperback, 26x19, 32 siden, isbn 90 6066 237 7KFFB nû. 174  


mei stofomslach

By it lemieren

Fan A.A. v.d. Werf

Omslachtekening Arend Blom

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 176

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972
Printe by drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 207 siden isbn 90 6066 238 5
KFFB nû. 175  


mei stofomslach

Read hier en reinwetter

Fan Akky van der Veer

Stofomslach en bântekening J. v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 175

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1973
Printe by drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 206 siden isbn 90 6066 240 7
KFFB nû. 176  


mei stofomslach

De Salverda Froulju

Fan Ryk de Boer

Stofomslach T.Bruinsma -De Vries

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 176

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1973

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 208 siden isbn 90 6066 243 1
KFFB nû. 177

Diggels lymje


Fan G.Sikkema-Veenstra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 177

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1974

Paperback, 20x13,5, 144 siden ISBN 90 6066 242 3


Sawol mei as sûnder KFFB-nûmer en -vignet

  


KFFB nû. 178  


mei stofomslach

Kar út 'e romte

Fan Hoatse de Jong
Samle fan E.S. de jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 178
Utjown mei stipe fan it Frysk Utjeftefûns

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1973

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 191 siden isbn90 6066 245 8
KFFB nû. 179

Deaden skrieme net


Gedichten fan durk van der Ploeg

Omslach fan de auteur

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 179

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1973

Paperback, 20x11,5, 48 siden ISBN 90 6066 244 X
  


KFFB nû. 180

Tsjerk Hiddes

Hwat in deifeintsje wurde kin

Fan H.Hoogeveen

Omslachtekening Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 180

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1972

Paperback, 20x13, 72 siden ISBN 90 6066 248 2


  


KFFB nû. 181

Ut 'e mûle fan de bêrn

Diel II Nije Testamint

Bibelske opsteltsjes sammele fan E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 171

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1973

Paperback, 20x13, 72 siden ISBN 90 6066 249 0


  


KFFB nû. 182

Siderius de Granaet


Fan Abe Brouwer opnij forteld foar Fryske jonges fan 10 jier en âlder
De twadde printinge fan nûmer 158

Untwerp omslach: ??

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 182

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1973

Paperback, 20x13,5, 144 siden ISBN 90 6066 214 8

De foarste printinge is út 1943, gjin KFFB-útjefte, dër lei de boel stil fan 1942 oan't 1946 fanwege besettingsmaatregels.


  


KFFB nû. 183  


mei stofomslach

It flamjende moarnsrea

Fan A.A. v.d. Werf
Omslachtekening: Arend Blom

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 183

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1974

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 208 siden isbn 90 6066 250 4
KFFB nû. 184  


mei stofomslach

Dumnys twilling

Fan A.Jousma

Untwerp omslach en bânstimpel E.S. De Jong
Foto omslack L.K.Mol

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 184

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1974

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 13,5, 202 siden
KFFB nû. 185                                

 
      Lette bikentenis

        Fan Th.Kuiper

        Bântekening: Frits Klein

         Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 185

         A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1974

        Ynbûn, 29,5x 13, 203 siden isbn 90 6066 255 5


   

KFFB nû. 186

Ik en myn memmen


Fan H.Heeringa-Seepma

Untwerp omslach J. v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 186

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1974
Printe by drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 176 siden ISBN 90 6066 258 X


     


KFFB nû. 187

 
Befke


Fan Ryk de Boer

Printsjes fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 187

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1974

Paperback, 20x13, 72 siden ISBN 90 6066 256 3


  


KFFB nû. 188

 
Ljocht


70 meditaesjes sammele fan E.S.de Jong

Omslach ûntwerp E.S.de Jong mei as ynset houtfyk fan
Maria J. van Everdingen

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 188

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1974

Paperback, 20x13, 159 siden ISBN 90 6066 257 1


  


KFFB nû. 189


 

Troch it Lauwerseach
Deur 't Lauwersoog

Omkearboek gearstald fan E.S. de Jong
Mei foto's fan Willem Wilstra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nû. 189
Stichting 't Grunninger Bouk

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1974

Paperback, 27x20
57 siden en oarsom 47 siden
isbn 90 6066 260 1

KFFB nû. 190

 
Hwêr is it lok?


Fan Jeltsje Leemburg

Untwerp omslach E.S. de Jong
Foto omslach H. v.d. Zee

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 190

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1974

Paperback, 20,5x13,5, 125 siden ISBN 90 6066 263 6


  


KFFB nû. 191

 
It jonge libben


Fan M.Haaima-Hoekstra

Bântekening Grapho Design

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 191

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1972
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad  - Ljouwert

Paperback, 20x13, 160 siden ISBN 90 6066 261 X
  


KFFB nû. 192

 
Wibe Professor


Fan A.Jousma

Untwerp omslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 192

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1975
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad  - Ljouwert

Ynbûn, 20,5x13,5, 125 siden ISBN 90 6066 262 8


  


KFFB nû. 193
De útfiner


Fan J.Y. Gietema

Yn it Frysk biwurke fan E.S. de Jong dy 't ek it bânûntwerp makke

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 193

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1975
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad  - Ljouwert

Ynbûn, 20,5x13,5, 204 siden ISBN 90 6066 265 2

By fersin stie der earst nû. 190 yn it boek, der is 193 oer hinne  drukt.


  

Yn it Bolswards Nieuwsblad hat yn de 112e jiergong fan nr 3 oan't nr 82 De Utfiner fan J.Y.Gietema as feuilleton stien, yn 1973 allegear krees troch mem Hibma útknipt en bewarre út de edysje Baarderadeel. By de foarlêste ôflevering stiet op de foarpagina in artikel fan de biwurker E.S. de Jong oer it libben en wurk fan Jan Ypke Gietema. Nei de EIN fansels in Reserveringsbon foar 't boek dat troch de KFFB útjûn wurde sil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                              


KFFB nû. 194 


De kniper op 'e skine

Fan A.A. van der Werf

Stofomslach en bânûntwerp: Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 194

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1975

Paperback, 20x13,5, 234 siden, gjin isbn-nûmer mar noch in © 1961

Mooglik is der ek in ynbûne read-oranje KFFB-útjefte mei stofomslach, oars jildt hwat der yn it boek stiet (stofomslach en bânûntwerp) foar de beide blaue utjeften bûten de KFFB, mar fierders krekt itselde.

                                   sûnder KFFB-nûmer
                                      ynbûn mei stofomslach, sûnder KFFB-nûmerKFFB nû. 195                                                


      As in blêd


        Fan Ryk de Boer

        Bânûntwerp: E.S. de Jong

        Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 195

        A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1975

       Ynbûn, 20,5x13,5, 204 siden ISBN 90 6066 266 0

  KFFB nû. 196

 
De jonge út it paradyske


Fan H. Hoogeveen

Oomslachtekening E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 196

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1975

Paperback, 20x13, 173 siden ISBN 90 6066 268 7


  


KFFB nû. 197

 
It aventûr fan
Swartsturtsje


Fan H.heeringa-Seepma

Printsjes fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 197

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1975

Ynbûn, 20,5x13,5, 125 siden ISBN 90 6066 269 5


  


KFFB nû. 198


Hillige Minke


Fan Margryt Poortstra

Untwerp omslach fan de skriuwster

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 198
De Fryske Bibleteek - nûmer 127
It ienichste boek útjown yn beide rigen

A.J.Osinga B.V. - Boalsert - 1975

Ynbûn, 20,5x13, 206 siden ISBN 90 6066 272 5
  


KFFB nû. 199

 
Kristus foar Fryslân


Fan Th. Bakker

Utjefte fan it Kristlik Frysk Selskip

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 199

Printe by Drukkerij Friesch Dagblad  - Ljouwert

Paperback, 20,5x14,5, 64 siden, gjin isbn-nûmer


  


KFFB nû. 200Bliid Boadskip - 2e printinge

Forhalen út de bibel neiforteld foar lytse bêrn troch J.W.Zantema

Bânomslach / yllustraesjes beskikber steld fan de ,,American Bible Society''.

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 200

Yn gearwurking mei it Kristlik Frysk Selskip en de
Vereeniging tot verspreiding van de Heilige Schrift.

A.J. Osinga N.V. - Boalsert - 1975

Ynbûn (mei stofomslach?), 25x16, 596 siden